Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések

Ügyrend

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
Kuratóriuma részére

1. A Kuratórium tevékenysége

A Kuratórium az alapító által 1991. november 7-én megfogalmazott, majd többször módosított - legutóbb 2004. április 5-én - Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi munkáját. A munka jogszerű végzésének keretét a kuratóriumi ülések adják.


2. A kuratóriumi ülések rendje

A Kuratórium üléseit előzetes terv szerint, rendszeresen, lehetőleg havonta, de szükség esetén annál gyakrabban tartja. Az ülések általában pénteki napon 16 órakor kezdődnek a 1024 Bp., Margit krt. 23. szám alatti helyiségben. Ettől eltérő helyszínről és időpontról a kuratórium elnöke dönthet.


3. Az ülések összehívása

Az ülések összehívásáról a Kuratórium elnöke gondoskodik, melyben segítségére van az irodavezető. Általában a megelőző kuratóriumi ülésen szóban történik a meghívás, kivételes esetben telefonon. A nem rendszeres meghívottakat az irodavezető értesíti.


4. Az ülések résztvevői

Az ülések résztvevői a kuratóriumi tagokon kívül a tárgyalási joggal rendelkező állandó meghívottak: a Felügyelő Bizottság tagjai, az Irodavezető, az ülésen tárgyalt kérdésekben illetékes aktivisták. Ugyancsak tárgyalási joggal meghívott mindazon személy, aki kérelmet terjeszt elő.

A kuratóriumi ülésekről értesítést kap az alapító és a Kárpátalján működő szerzetesek, valamint a Munkácsi Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Karitász igazgatója, hogy lehetőségük és képességük szerint jelen lehessenek az ülésen.

Az ülést a Kuratórium elnöke vezeti, akadályoztatása esetén a rangidős kurátor. Az ülésekről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül.


5. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyve

Az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről az irodavezető gondoskodik. A jegyzőkönyvek hitelesítői a levezető elnök és az irodavezető. A jegyzőkönyv egy példánya megőrzésre kerül az iratok között. A jegyzőkönyvnek legkésőbb a következő kuratóriumi ülésig el kell készülnie.


6. A kuratóriumi ülések menete

Az ülés az elnök beszámolójával kezdődik a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Ezt kiegészítik a kurátorok, ill. a tárgyalási joggal rendszeresen meghívottak.

Jelentés a pénzügyi helyzetről, melyet a pénztáros, az adományok bevételezője és a kiadási pénztárbizonylatok kiállítója teljesít.

Az előterjesztett kérelmek megvitatása és döntés azokról. Az előterjesztések általában helyszínen történnek. Bonyolultabb, nagyobb áttekintést igénylő esetekben két kuratóriumi ülés foglalkozik a kérdéssel.

Az Alapítvány működésével kapcsolatos feladatok, kampányok, pályázatok, stb. megvitatása.

Adminisztrációs kérdések és feladatok megoldása.


7. A Kuratórium működésének adminisztrációja

A Kuratórium működésével kapcsolatos ügyiratok az irodavezető felügyelete alatt a 1024 Bp., Margit krt.23. sz. alatti helyiségben kerülnek tárolásra.

A jelen Ügyrendet a Kuratórium a 2005. december 30.-i ülésén jóváhagyta, egyben a korábbi 2005. szeptember 5.-én jóváhagyott Ügyrend hatályát veszti.

A Kuratórium nevében:
Kacsó András
elnökhun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009