Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznúsági jelentés Kuratóriumi ülések

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány működése

(Itt letölthető az alapítvány működési ábrája)

Elég bonyolultnak tűnik a mellékelt ábra, mely az Alapítvány működését szemlélteti, de talán mégis érdemes elemezni egy kicsit. Az egyes szereplőket színes körökkel, foltokkal jelöltük, szerepüknek megfelelően más és más színnel.

Az egész folyamatban a legfontosabb szereplők a piros körrel jelölt "rászorulók" és az "adakozók". Az egész alapítvány és a többi szervezet együttműködésének egyetlen célja van, kiszolgálni ezt a két csoportot: folyamatosan fenntartani köztük a kapcsolatot. A rászorulók szükségleteit közvetíteni kell az adakozóknak bemutatva, hogy olyan ügyről van szó, melyet érdemes támogatni. Az adakozók nemcsak tudni akarják, hogy hova megy a pénzük, de esetleg kifejezik külön kívánságukat is. Az Alapítvány felelősséget vállal azért, hogy az adományok a legjobban kerülnek felhasználásra.

Az Alapítvány kuratóriumának nem célja a mindenáron való pénzgyűjtés, hanem csupán a kínálkozó lehetőségek megragadása. Éppen ezért gazdasági vállalkozásban nem veszünk részt, csak a kapott adományokat továbbítjuk célszerű módon. Az egész folyamat addig bővül, vagy egyáltalán működik, míg az adakozóink azt jónak látják. A Kárpátalján élőktől éppen ezért bizalmat kérünk és szükségleteik alapos mérlegelését, hogy a juttatott pénz valóban jól hasznosuljon. Döntéseinkben nem az érdem, a szükség a vezérelv.

Mivel más pénzét osztjuk szét szigorú tervezést és elszámolást alkalmazunk. A késedelmes vagy pongyola pénzkezelés súlyosan csökkenti a meglevő bizalmi tőkét, ezért ragaszkodik a kuratórium a kialakított rendszerhez.

A két csoport közötti, anyagi kapcsolatnál talán még fontosabb a lelki, személyes kapcsolat. Ennek eszköze az évente Budapesten megrendezett találkozó, ahol adakozóink és a Kárpátalján élők személyesen megismerkedhetnek egymással. Fontosnak tartjuk ennek további elmélyítését, ezért is szerepel a rajzon a vörös szaggatott vonal. Tisztelt Olvasó! Kérünk javaslatokat!

A zölddel jelzett szervezetek különféle feladatot látnak el a folyamatban. Az egyes karitász szervezetek ismerik legjobban a helyi viszonyokat és embereket, intézményeket. Az ő - meglehetősen hálátlan - feladatuk a rendelkezésre álló források szeretetteljes szétosztása ("Igazságosak" úgysem tudunk lenni... arra csak a Jóisten képes!). Ők azok, akik felmérik a jelentkező támogatási igényeket is. Ők készítik, vagy segítenek elkészíteni a pályázatokat az Alapítvány részére.

A Püspökségnek illetőleg a plébánosoknak a szerepe a folyamat felügyelete. Ők harmonizálják az egyes karitász szervezetek működését és a pályázatokat ellenjegyzésükkel jóváhagyják. Az Alapítvány - az alapító eredeti szándékának megfelelően - támogatja a Kárpátalján működő ferences szerzeteseket. Ezt a tevékenységét a Magyarok Nagyasszonáról nevezett Ferences Rendtartomány vezetésével összhangban végzi.

Az Alapítvány munkáját az Ügyrend és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi. Ezek szabályozzák a Kuratórium és az Iroda működését, a támogatási pályázatok és azok elszámolásának rendjét. Az Alapítvány munkájának folyamatos ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. Időszakos ellenőrzést végezhetnek különféle állami szervek is.

Az Alapító által meghatározott feladatok végrehajtását segítik a bankok, pénzintézetek, melyek a támogatást szolgáló pénzösszegeket utasításunkra mozgatják, fogadják az adományokat, kifizetéseket eszközölnek.

A média az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy a lakosság megismerje Kárpátalja szükségleteit, az ott élő emberek életét. Az itt megjelent híradások teszik lehetővé, hogy az egyes emberek felelős döntéseket tudjanak hozni a szándékolt támogatásaikról. A korszerű informatikai eszközök közül ez a honlap, amit most Ön tanulmányoz szintén ezt szolgálja.

Az Alapítvány az egyéni támogatások eddigi formái (egyéni adomány és APEH 1 %) mellett fokozottan kíván bekapcsolódni különféle céltámogatási rendszerek pályázataiba. Jelenleg ilyen az NCA (Nemzeti Civil Alprogram), de reményeink szerint a jövőben különféle Európai Uniós pályázatokon is részt tudunk venni. Kétségtelen, hogy ez növeli mind magyarországi, mind ukrajnai aktivistáink feladatait, de úgy ítéljük meg, hogy további fontos ügyek támogatására nyílik ezáltal lehetőség.

Összefoglalva működésünk kulcselemeit és jövőbeli lehetőségeit, az alábbiakat rögzíthetjük:

  • Legfontosabb a rászorulók és adományozók közötti kapcsolat erősítése.
  • A lelki kapcsolat még fontosabb mint az anyagi.
  • Tevékenységünket mindig jól tervezett, szabályozott, ellenőrzött és folyamatosan értékelt formában végezzük.

Az új források reményeink szerinti bevonása csak úgy lehetséges, ha a különféle szervezetek és aktivisták munkája révén lehetővé válik azok hatékony hasznosítása.

Amit csinálunk jó dolog, hiszen súlyos emberi szükségletek enyhítésében vehetünk részt, amiért ráadásul semmilyen ellentételezést nem várhatunk, így azután reményeink szerint a Jóisten is értékelni fogja a munkánkat. Úgy tűnik szerencsés munkamegosztás alakult ki az egyes szereplők között és mi kurátorok kiváló emberekkel kerülhettünk munkakapcsolatba.


Kacsó András
a kuratórium elnökehun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia


KFMA © 2009