Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhasznú jelentések Kuratóriumi ülések

Alapító okirat

Alulírott, a kárpátaljai ferences Misszió munkájának anyagi támogatására alapítványt hozok létre az alábbiak szerint.

1. Az alapítvány neve: Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány, rövidítve: KFMA)
2. Az alapítvány székhelye: 1183 Budapest, Tű u. 2.
3. Az alapítvány célja és tevékenysége, a megvalósítani kívánt ALAPCÉL:

Az alapító elsődlegesen adományosztó szervezetként határozza meg a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványt, mely az Alapítványhoz csatlakozók hozzájárulásainak felhasználásával adományokat oszt az alább felsorolt közcélú tevékenységek végzőinek. Az Alapítvány arra törekszik, hogy lehetőség szerint cél szerinti juttatás formájában fejtse ki támogató tevékenységét, azaz egy belső pályázati és elszámolási rend keretében juttat eszközöket a célszemélyeknek.

A 2011-es év nagy eseménye volt Magyarország Alaptörvényének elfogadása. Az Alapítvány működésével illeszkedni kíván az új Alaptörvényben szereplő megállapításokhoz, különösen is az „Alapvetés”-ben foglaltakhoz:

„ Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, … a szülőföldön való boldogulásukat, …”

Az Alapítvány – ezen alapító okiratával összhangban – ezekért a célokért küzd Kárpátalján a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, azon belül kiemelten a magyarországi ferences szerzetesek működési területén. Ugyancsak támogatja – az igények és a lehetősé-gek figyelembe vételével – az itt működő katolikus civil szervezeteket, közösségeket.

Az ALAPCÉL-t megvalósító KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK:

a) A magyar nyelvű katolikus vallásos irodalom és egyházi énekek beszerzése és ezeknek az igénylőkhöz való eljuttatásának támogatása.
b) A gyermekek és fiatalok számára magyar nyelvű vallási és közismereti, valamint szépirodalom beszerzése és kiszállíttatása.
c) A magyarságtudat és az együvé tartozás ápolását elősegítő irodalom és az ott élő magyar értelmiség (tanárok, orvosok, stb.) továbbképzéséhez szükséges szakirodalom beszerzése és kiszállíttatása.
d) Anyagi hozzájárulás a misszionáriusok szükségleteihez – ideértve a misszionáriusok helyközi utazásának egyetlen lehetőségét képező gépkocsik üzemeltetését is – valamint az általuk használt ingatlanok felszerelésének és működtetésének költségeihez.
e) A Misszió által végzett szegény- és beteggondozás anyagi és természetbeni támogatása, az Alapítványnak adományként juttatott termékeknek a Misszióhoz történő elszállíttatása.
f) A Misszió által alapított és fenntartott nagyszőlősi szociális és karitatív központ, továbbá a később esetleg még létrehozandó hasonló intézmény(ek) anyagi és dologi támogatása az igények és lehetőségek szerint – ideértve a központban kezelt mozgássérült gyermekek kezelését végző személy(ek) továbbképzését is – az e célokat szolgáló eszközök beszerzésével és elküldésével, vagy más alkalmas módon.
g) A Misszió által kialakítandó árvaházak, óvodák és iskolák létesítésének, majd működtetésének anyagi és dologi támogatása, a mindenkori igények és lehetőségek szerint.
h) A Misszió vezetője által javasolt, jó képességű kárpátaljai magyar diákok magyarországi közép- és felsőfokú tanulmányainak anyagi támogatása a visszatérés feltételének vállalása mellett, hogy szülőföldjükön erősítsék az otthoniak magyarságtudatát és országuk boldogulását.

Anyagi hozzájárulás minden, a jövőben felmerülő feladat megoldásához, amely a Misszió evangéliumi küldetésének és a hozzájuk fordulók lelki, szellemi és anyagi támogatásának megvalósításához szükségesnek mutatkozik a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye területén. Az Alapítvány anyagi támogatásban részesíti:

- A Misszió által fenntartott és a jövőben alapítandó, vagy a Misszió által támogatott helybeli szociális és karitatív intézményeket, nevezetesen a szegény sorsú magyarok ingyenes étkeztetését, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátását, szükség esetén gyógykezeltetését, ruházását, az ezekhez szükséges adományok beszerzése vagy gyűjtése és kiszállítása útján.

- A Misszió által fenntartott vagy ezután létesítendő magyar nyelvű óvodák, iskolák, könyvtárak, szakkönyvtárak létesítését, működtetését és fenntartását, dologi és szükség esetén pénzbeli támogatás útján.

- Az igényekhez képest és lehetőség szerint a magyar anyanyelvű pedagógusok, gyógypedagógusok, egészségügyi vagy más szakemberek képzését és továbbképzését, a helybeli közép- és felsőfokú iskolai képzés esetében ösztöndíjjal is.

- Az aktivistákat az Alapítvány saját gépjárműve(i)nek használatba adásával.

4. Az Alapítvány alaptőkéje 20.000,- azaz húszezer forint, forrása az alapító befizetése.

Az alaptőkét növelő tényezők az Alapítvány mindenkori összegének kamata és árfolyam-nyeresége, valamint a különféle támogatások. Az Alapítvány vagyonát csökkentik a fenti célok megvalósítására fordított összegek és a működéséhez szükséges ráfordítások. Ezekre felhasználható a mindenkori tőke 40.000,- Ft-ot, azaz negyvenezer forintot meghaladó része, valamint az egész tőkehozadék. A fentitől eltérő felhasználásról a kuratórium jogosult dönteni.

5. Az alapító adatai: Tálas Mária külkereskedelmi üzemgazdász, levelező-ügyintéző. Sz: 1951. Budapest; an.: Pallay Mária. Lakik: 2310 Szigetszentmiklós, Orgona u. 9.

Az alapító az alapítói jogainak gyakorlására kijelölte a Fővárosi Bíróság 1999. december 7-én kelt, 7 Pk. 61.073/1999/1 sz. végzéssel bejegyzett Ferences Világi Rend Magyarországi Közösségét.

6. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, pénzbeli vagy természetbeni támogatás útján. Az Alapítvány nemzetközi szervezet, mert csatlakozókat Magyarország területén kívülről is fogad és támogató tevékenysége Ukrajna Kárpátalja nevű területére terjed ki.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végezhet, de semmiképpen sem olyant, amely a célok megvalósítását veszélyeztethetné. A vállalkozással elérhető jövedelmet (eredményt) köteles teljes egészében a célok megvalósítására fordítani. A gazdálkodása során elért eredményét az alapítvány nem oszthatja fel, azt teljes egészében az előzőekben részletezett tevékenységére köteles fordítani.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és mindezt a jövőben sem teheti. Ugyancsak nem állított és a jövőben sem állíthat sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőjelöltet.

Az Alapítvány bármilyen befektetést csak az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, végezhet. A befektetésekből származó hasznot az Alapító Okiratban meghatározott célokra kell fordítani.

7. Az Alapítvány legfőbb, egyben kezelő szerve a háromöt tagból álló kuratórium, amelynek elnökét és az alapítvány képviselőjét mindig az alapító nevezi ki.

A kuratórium elnöke: Kacsó András 2051 Biatorbágy, Ország u. 11. szám alatti lakos.

Az alapítvány képviselője: Ury Ágnes kurátor.

A kuratórium tagjai:
Láng Kornélia 1022 Budapest, Bimbó u. 49.
Simon Sándorné 1183 Budapest, Tű u. 2.
Ury Ágnes 1025 Budapest, Törökvész út 100/b.
Török Dénes 1123 Budapest, Kékgolyó u. 19. I/4 szám alatti lakosok.
Az elnök, illetve a kurátorok nem lehetnek:

a) Egymással, az alapítóval és a felügyelő szerv tagjaival közeli hozzátartozói, illetve élettársi kapcsolatban.
b) Az Alapítvány kizárólagos kedvezményezettjének, a Missziónak tagjai, munkatársai vagy ezek rokonai.
c) A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye alkalmazottja vagy tisztségviselője
(UKRAJNA 89600 Munkács, Mira utca 15).

Az Alapítvány vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy, akire vonatkozóan a 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályok bármelyike is fennáll.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, a 2011. évi CLXXV. tv. 38. § (1) bek. a)-b) pontja szerint.

A kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megvalósításáról, dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról.

Az Alapítvány bankszámlájáról történő pénzfelvételhez bármelyik két kurátor (az elnököt is beleértve) együttes aláírása szükséges.

A kuratórium elnöke és az Alapítvány képviselője önállóan, vagy két kurátor együttesen jogosultak aláírni minden olyan iratot, amelyhez cégszerű aláírás szükséges.

8. A kuratórium ülésezik: a szükségeshez képest, de legalább évente egy alkalommal, az éves beszámoló elkészültét követően. A kuratórium ülését az elnök hívja össze, de ezt bármely tag kezdeményezheti. Határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szük-séges. Az ülést lehetőleg írásban kell összehívni, a meghívóban közölve a napirendet is. Sürgős esetben az ülés telefonon is összehívható.

A kuratórium nyilvános ülésen tárgyal és határoz. Az ülésen a kuratórium elnökének meghívására tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottság tagjai a Misszió vezetője vagy annak megbízottja, hogy a kuratóriumot a helyes döntés érdekében tájékoz-tassa a speciális helyi körülményekről.

A döntést minden esetben írásban kell meghozni, egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az utoljára szavazó elnök szavazata dönt. Rendkívüli esetben az elnök név szerinti szavazást is elrendelhet.

A rendszeresen felmerülő igényről, pl. periodikusan visszatérő kifizetések, a gépkocsik benzin- és egyéb üzemanyagköltségei, biztosítási díjak, stb., a kuratórium úgy is dönthet, hogy megállapodik az igény tárgyáról és az elszámolási időszakról, és saját kebeléből ügyintézőt bíz meg az ilyen igények teljesítésével. Az ilyen határozatot a végrehajtás módjával és a kuratóriumnak való elszámolás határidejével, esetleg részhatárideivel együtt írásba kell foglalni.

A kuratórium bármely döntéséről az érintetteket, elektronikus postán, kisebb súlyú esetekben szóban, nagyobb horderejű ügyekről írásban értesíti.

Az Alapítvány a gazdálkodásáról a mindenkor érvényes jogszabályok szerint éves beszámolót készít, amelyet kettős könyvvitellel támaszt alá. A beszámoló elkészítésével olyan személyt kell megbízni, aki szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában. A beszámolót és annak kötelező mellékleteit a kuratórium fogadja el. A teljes beszámolót legalább 15 nappal az ülés előtt minden kurátorhoz el kell juttatni. Abban az esetben, ha a beszámolót nem kell könyvvizsgálóval hitelesíteni a kuratórium jogosult úgy dönteni, hogy ettől függetlenül a beszámolót könyvvizsgálóval hitelesíti.

Annak a kurátornak, aki az éves beszámolót nem fogadja el, indokolnia kell az elutasítást, akár a jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli vélemény útján, akár a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvében. Utóbbi esetben a jegyzőkönyvnek ezt a részét külön is alá kell írnia. A beszámolót a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által elvárt formában a tárgyévet követő május 31-ig kell feltölteni az Ügyfélkapun keresztül. A beszámoló elfogadásával egy időben jelöli ki a kuratórium azt a személyt, aki a feltöltést elvégzi. Az Alapítvány ezen túlmenően saját honlapján is közzéteszi a beszámolót és annak mellékleteit.

A kuratórium bízza meg valamelyik tagját, vagy segítő munkatársként más, e feladatra alkalmas személyt olyan nyilvántartás vezetésével, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, név szerinti szavazás esetén személye megállapítható.

Az Alapítvány iratainak azon részébe, amely a bírósági, adóhatósági, stb. nyilvántartásokat, az illetékes vám-, deviza- és egyéb hatósági engedélyeket tartalmazza, az Alapítványhoz adományával csatlakozók közül bárki betekinthet, vagy szóban az Alapítvány működéséről tájékoztatást kérhet. A kurátorok bármelyike tartozik lehetővé tenni a kért betekintést vagy megadni a felvilágosítást, amennyiben az nem zaklatás jellegű. A könyvelésbe és annak bizonylataiba az erre jogosult szerveken kívül csak az tekinthet be, akinek ehhez bizonyított és komoly érdeke fűződik.

9. Az alapítvány működését és gazdálkodását három tagú felügyelő szerv ellenőrzi.

A felügyelő szerv tagjai:
dr. Pinnyey Szabolcs (elnök) 1195 Budapest, Kossuth L. u. 48.
Bódy István 2083 Solymár, Hősök u. 56.
Lovas András 1021 Budapest, Napraforgó köz 2.

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

Az ellenőrzés során – amely kiterjed az Alapítvány rendeltetésszerű működésének és a pénzügyi és számviteli fegyelem betartásának évenkénti vizsgálatára – a vezető tisztségviselőktől jelentést, az önkéntes segítőktől vagy esetleges más foglalkoztatottaktól pedig tájékoztatást kérhet az ellenőrző szerv vagy annak ezzel a saját ügyrendje szerint megbízott tagja, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv bármely tagja részt vehet a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal.

A felügyelő szerv köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a vezető szerv közbelépését igénylő jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény történt, vagy ha a vezető tisztségvi-selők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A kuratórium ülését a felügyelő szerv indítványára 30 napon belül össze kell hívni. Ha ez nem történik meg, a kuratóriumi ülés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha a kuratórium nem teszi meg a törvényes működés helyreállításához szükséges intézkedéseket, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A felügyelő szerv tagjai nem lehetnek:

a) egymással, az alapítóval és a kuratórium tagjaival közeli hozzátartozói, illetve élettársi kapcsolatban;
b) az Alapítvány kizárólagos kedvezményezettjének, a Missziónak tagjai, munkatársai vagy ezek rokonai.
c) A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye alkalmazottja vagy tisztségviselője (UKRAJNA 89600 Munkács, Mira utca 15).

10. Az elnök, a kurátorok és a felügyelő szerv tagjai semmiféle javadalmazásban vagy más ellenszolgáltatásban nem részesülnek, tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

Ez a módosított és kiegészített alapító okirat egységes szövegbe foglalja az 1991. november 7-én kelt szöveget, annak 1993. július 2-i, 1996. november 15-i, 1997. május 12-i, 1997. szeptember 8-i, az 1997. évi CLVI. törvényen alapuló, 1998. évi módosításait, az 1999. november 11-i és a 2004. április 5-i valamint a 2006. november 2-i kiegészítését.

Budapest, 2013. augusztus 31.

Záradék


Jelen alapító okirat 2013. szeptember 1. napján lép hatályba azzal, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ferences Világi Rend Magyarországi Közössége, mint alapító nevében

Dr Tóth Zoltánné, dr Horváth Éva
Országos miniszter
hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek MultimédiaKFMA © 2009